Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 10/a., Adószám: 10861617-2-42.), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Impresszum – Üzemeltetői adatok:
Név: Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 10/a.
Levelezési cím: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 10/a.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-265923
Adószám: 10861617-2-42.
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-77961068
Képviselő: Szuromi András
Telefonszám: +36 1 215 70 41
E-mail: info@barhacs.hu
Honlap: https://barhacsfuggetlenvizsgakozpont.hu/

Tárhelyszolgáltató adatai:

ININET Internet Kft.
1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.
Cégjegyzékszám: 01-09-970252
Bankszámlaszám: 10404065-50526648-88711003 (K&H Bank Zrt.)
A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége:
Ügyfélszolgálati telefon: +36 (20) 293 9058 (munkanapokon 11:00 – 17:00 óra között)
Általános kérdések, online segítségnyújtás: info@ininet.hu

BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS KEZELŐCÉGE

A SimplePay szolgáltatáson keresztül OTP Mobil Kft (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.);
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
Cégjegyzékszám: 01-09-174466;
Adószám: 24386106-2-42
Honlap: simplepay.hu

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. Hivatkozás a jogszabályokra: Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli Ügyfeleinek személyes adatait, elkötelezett az Ügyfelek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Tájékoztató elkészítésekor figyelembe vett egyéb fontos jogszabályok:

 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

ADATKEZELÉSI ALAPFOGALMAK

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

különleges adat:

 1. a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
 2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

2.2. A szabályzat módosíthatósága.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.4. ÁSZF hatálya, elfogadása: A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A weboldalon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása – felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

3.2. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést az info@barhacs.hu e-mailen, a központi telefonszámon keresztül vagy a cég székhelyén személyesen intézve.

4. Regisztráció/Vásárlás

4.1. Regisztráció

A regisztráció folyamata és az adatok bevitele megegyezik a vizsgára való jelentkezés folyamán megadott személyes adatokkal, melyet a vizsgaközpont Általános Szerződési Feltételében foglaltakkal megegyezik. Amennyiben vásárolni szeretne, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a nevét, lakcímét, születési adatait (dátum, hely, anyja neve), számlázási adatait, e-mail címét, telefonszámát, valamint a későbbi belépéshez szükséges felhasználói nevét és jelszavát és feltölteni szükséges a vizsgához szükséges jelentkezési lapot, vizsgára kibocsátó dokumentumokat. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető automatikusan törli 40 napon belül, amennyiben nem jelentkezett vizsgára. Az adatainak törlése után újra regisztrálhat az oldalon.

A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. 

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár, amennyiben eláll a vizsgára jelentkezéstől, 40 napon belül automatikusan törli az üzemeltető.

4.2. Vásárlás

A honlapon szereplő „vizsgákra” kattintva választhatja ki a kívánt vizsgát (továbbiakban terméknek nevezve). Egyes kategóriák közül választhat, mely tartalmazza a vizsga típusát, helyszínét, időpontját és árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért kizárólag abban az esetben vállalunk felelősséget, amennyiben az elírás a vizsga időpontjára, helyszínére és az árára vonatkozik.

5. A rendelés menete

A Termék kiválasztásakor megjelenik a vizsga dátuma (amely automatikusan egyetlen napot fog kijelölni a vizsgázó részére) melyre rákattintva tud majd továbblépni a megrendeléshez.

A Termék kiválasztása után Ön a “Foglalás most” gombra kattintva helyezhet – egy darab terméket (azaz vizsgát) a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. A vizsga időpont jelzése alatt feltüntetett szabad férőhely alapján lehet jelentkezni a vizsgára.

A termék kosárba helyezése után automatikusan megjelenik a kosár tartalma (vagy lépjen be a kis ikonnal feltüntetett kosarába), mely tovább a pénztárhoz vezeti. Itt még törölhető a vizsga napja (piros x gombja jelzi a jelentkezés kikapcsolását).

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból

A „tovább a pénztárhoz” gomb megnyitásával a fizetés adatok összesítése oldalon az adatait még módosíthatja a fizetés előtt. A fizetendő összeg alatt kiválaszthatja a fizetési módot (bankkártya, közvetlen banki átutalás). Olvassa el figyelmesen az Általános szerződési feltételeket és a jelölő négyzet aktiválása után tud a fizetéshez továbblépni a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával.

Amennyiben nem kíván fizetni, a műveletsort a fizetés előtt a visszalépés gombbal megszakíthatja, illetve a kosár tartalmát meghívhatja újra a kosár ikon megnyomásával és törölheti a tételt a kosárból.

A „Fiókom” menü sor alatt ellenőrizheti a „megrendelések” között a teljesített tételeket. Az „Időpontok” menüjében pedig a foglalásait, a „címek” és „Fiókadatok” menüben pedig a személyes adatokat ellenőrizheti.

„Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. Ezek után szükséges a felhasználói adatokat kitölteni (Név, Cím, szállítási mód, fizetési mód, elérhetőségek).

A „Fizetés” gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés részletei” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat).

5.1. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Fizetés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

5.2. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Ön 30 nappal előtte jelentkezhet a vizsgára. Az üzemeltető legkésőbb az Ön regisztrációját követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön vizsgára való jelentkezését. Vizsgára akkor tud jelentkezni a honlapon, miután a Vizsgaközpont elfogadja a regisztrációját. Ezután jelentkezhet fel a kiválasztott vizsgára.

6. A megrendelt termék ellenértékének módja

6.1. A megrendelt termék fizetésének módja

 • Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt válik véglegessé a rendelés. (bankszámlaszámunkat az üzemeltetői adatok között találja meg)
 • Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges:
  1.  A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót
  2.  A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
  3.  A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
  4.  A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítjuk a szolgáltató oldalára.

Elfogadható kártyák felsorolása a SimlePay.hu oldalán megtalálható adatok a apján, vagy keresse ügyfélszolgálatukat a 06 1 3666 611 telefonszámon, illetve ugyfelszolgalat@simple.hu e-mail címen

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

6.2. Díjszabása

Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A feltüntetett végösszeg Tárgyi Adó Mentes (TAM).

7. Elállás joga

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

7.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

 1. A Szolgáltató annak érdekében, hogy a Felhasználó még vásárlás előtt megismerhesse a Szolgáltatást, a weboldalon feltünteti a vásárlás folyamatát és tájékoztatást nyújt a vizsgák menetéről, ami elegendő ahhoz, hogy a Felhasználó eldönthesse, szüksége van-e a Szolgáltatásra.
 2. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás (termék) természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően a Szolgáltató díjvisszatérítésre semmilyen körülmények között nem kötelezhető.
 3. A Szolgáltató a körülményekre való tekintettel (pl. véletlen vagy téves megrendelés) méltányosságból visszatérítheti a Szolgáltatás díját, de erre nem kötelezhető.
 4. Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

Kérjük, hogy a reklamációt esetleges hibákat az alábbi címre visszajuttatni szíveskedjenek:

Név: Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.
Cím: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 10/a.
Telefonszám: +36 1 217 4050
E-mail: info@barhacs.hu

Az Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

8. Jótállás, szavatosság, kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9. Vis Maior

 1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.
 2. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 3. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, illetve az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

10. A Szerződés megszűnése

 1. A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó (vagy kirívó esetekben a Szolgáltató) törli a Felhasználó ügyfélfiókját a Szolgáltató rendszeréből, valamint ha a Szolgáltató megszűnik vagy a Felhasználó elhalálozik.
 2. Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.

11. Záró rendelkezések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát – beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.

Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

12. Vegyes rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

12.1. Bíróság kikötése, egyéb feltételek,

13. Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)

13.1. Amennyiben úgy véli, hogy Adatkezelő nem tartja be, vagy megsérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy a jelen tájékoztatóban vállalt kötelezettségeket, úgy kérjük, hogy azt jelezze az alábbi elérhetőségeinken:

Név: Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.

Levelezési cím: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 10/a.

Telefonszám: +36 1 217 4050

E-mail: vizsgakozpont@barhacs.hu

Honlap: https://barhacsfuggetlenvizsgakozpont.hu/

Panaszára soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszolunk és azt indokoltsága esetén orvosoljuk.

14. Szerzői jogok

14.1. A webshop a Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. szerzői jogi védelme alatt áll.

15. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://barhacsfuggetlenvizsgakozpont.hu/adatvedelmi_tajekoztato